Aktuality

08.06.2022 Celý článek

Muzicírování v PNO - 1.6.2022

Ve středu 1.6.2022 jsme v Peer klubu pořádali akci "Muzicírování v PNO”.

Video s Jiřinou Koudelovou s…

06.05.2022 Celý článek

Návštěvy povoleny

Od 5. 5. 2022 POVOLENY NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

Osoby, které mají příznaky akutního respiračního…

GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“), známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Jde o novou legislativu EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. Osobní data tvoří důležitou a nedílnou součást naší osobní identity. Proto představují pro velkou škálu subjektů cennou a strategicky významnou komoditu. V případě závažného porušení zabezpečení osobních údajů pak hrozí vysoké pokuty.

 

V souvislosti s Nařízením je v  PNO zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

JUDr. Karel Kraus
tel.: +420 553 695 207
e-mail:  zc.avaponp@suark

 

Psychiatrická nemocnice v Opavě (dále jen „PNO“) jako poskytovatel zdravotních služeb zpracovává osobní údaje především pacientů, zaměstnanců a dalších osob a ocitá se tak v roli správce. PNO zpracovává i zvláštní kategorie osobních údajů, které zasluhují vyšší stupeň ochrany. Hlavní činnost PNO tedy spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 Nařízení. Obecně dle Nařízení platí zákaz zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivé údaje), což bezesporu neplatí pro resort zdravotnictví.

 

Informace o zpracování osobních údajů pacientů PNO

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců PNO

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů Služby následné péče v PNO

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů Sociální rehabilitace v PNO

Informace o zpracování osobních údajů stážistů, studentů v PNO

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob protistrany uvedených ve smlouvě

Informace o zpracování osobních údajů – kamerový systém v místnosti Pokladny

Informace o zpracování osobních údajů osob blízkých pacientovi PNO

Informace o zpracování osobních údajů účastníků zadávacích a výběrových řízení

 

Nařízení zavádí celou řadu nových pravidel. Jejich platnost a dodržování bude muset správce osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. Je nutné zdůraznit, že základní principy a mechanismy současné právní úpravy se nemění, dochází pouze ke zpřesnění stávajících práv a povinností.

 

Mezi nové povinnosti patří:

 

1) Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Pověřenec dohlíží na soulad zpracování s Nařízením a radí správci ohledně různých skutečností spojených s ochranou osobních údajů. Pověřenec zároveň slouží jako kontaktní místo pro subjekty údajů a Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) ohledně záležitostí týkající se zpracování osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro PNO: JUDr. Karel Kraus, tel.: +420 553 695 207, e-mail: zc.avaponp@suark

 

2) Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování

 

Záznamy o činnostech zpracování představují do jisté míry náhradu za oznamovací povinnost, která byla Nařízením zrušena. Správce je povinen vést záznamy s určitými informacemi – čl. 30 Nařízení. Tyto záznamy následně umožní správci prokázat soulad zpracování s Nařízením.

   

3) Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, povinnost předchozí konzultace

 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů musí provést správce, pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob (subjektů údajů). V některých případech dojde správce v rámci provedeného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů k závěru, že zamýšlené zpracování představuje vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob a toto riziko nemůže být vhodnými opatřeními s ohledem na dostupné technologie a náklady na provedení zmírněno. V takových případech správci vznikne povinnost zamýšlené zpracování konzultovat s ÚOOÚ.

 

4) Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ, oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

 

Porušením zabezpečení osobních údajů se rozumí porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Ohlášení je správce povinen provést bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě subjektu údajů, patří právo na přístup k osobním údajům, právo opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Uplatnění jednotlivých práv závisí na právním titulu zpracování osobních údajů.

 

Vyřizování žádosti o informace

 

V PNO proběhl v letech 2017-2018 audit osobních údajů, při kterém se zjišťovalo, jaké osobní údaje se zde nacházejí a jak je s nimi nakládáno. Informace z auditu sloužily jako vstupní materiál pro zpracování Katalogu osobních údajů a Katalogu operací zpracování osobních údajů. Katalogy jsou přílohou Analýzy rizik. Výsledkem Analýzy rizik jsou různá technická a organizační opatření, která byla následně realizovaná v PNO.

Veškerá opatření zavedená pro soulad s Nařízením (dokumenty, procesy, informační systémy, nové technologie a postupy apod.) jsou pravidelně kontrolována a aktualizována. Každoročně je vypracován plán kontroly souladu s Nařízením. O každé provedené kontrole je proveden zápis. V rámci kontroly se posuzuje a zhodnocuje:

  • nakládání s osobními údaji, především z hlediska jejich nezbytnosti a zabezpečení,
  • riziko pro práci s osobními údaji a pravděpodobnost jejich výskytu,
  • plnění povinnosti ve vztahu k subjektům údajů,
  • plnění povinnosti ve vztahu k ÚOOÚ

a přijímají se vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, pokud je to nutné.