ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

   

Primář oddělení, konzultant

Mgr. Lenka Stanovská, tel.: 553 695 193, e-mail: zc.avaponp@aksvonats

Vedoucí laborantka

Radana Paverová, tel.: 553 695 178, e-mail: zc.avaponp@avorevap

Konzultant

MUDr. Marián Staňo, tel.: 553 766 430

   

 

Laboratoř provede ročně kolem 550 000 analýz. V laboratoři se pracuje s primárními zkumavkami označenými čárovými kódy. Oddělení klinické biochemie zajišťuje provoz, který zpracovává vzorky pro psychiatrickou nemocnici, ambulantní lékaře a specialisty. Pro veterinární lékaře nabízíme mimo jiné vyšetření hl. antiepileptik.

 

Jako jediní ve spádové oblasti nabízíme vyšetření Cu v séru denně.

 

Oddělení klinické biochemie se dělí na úseky:            

 

1) úsek klinické biochemie

 

Provádí komplex laboratorních diagnostických vyšetření, od základních testů až po specializované analýzy. Rovněž zajišťuje provádění zátěžových testů (oGTT).

Základ přístrojového vybavení představuje biochemický analyzátor COBAS INTEGRA 400 PLUS. Dále je úsek vybaven močovým analyzátorem URISYS 1800 a analyzátorem BIOSEN C Line.

 

2) úsek imunoanalýzy

 

Provádí vyšetření z oblasti některých nádorových markerů, endokrinologie a hormonů. Pro tato vyšetření se používá analyzátor COBAS e411. 

 

3) úsek toxikologie

 

Provádí laboratorní toxikologické vyšetření semikvantitativní a kvalitativní metodou a to v moči i v séru. Na pracovišti jsou dále prováděny analýzy z oblasti terapeutického monitorování léčiv.

Základ přístrojového vybavení představuje analyzátor COBAS INTEGRA 400 PLUS.

Na úseku je také k dispozici READER ULTIMED.

 

4) úsek hematologie

 

Zajišťuje základní koagulační a hematologická vyšetření vč. mikroskopického diferenciálu. Pro vyšetření krevního obrazu se používá analyzátor MINDREY BC 3000.

Pro koagulační vyšetření je k dispozici analyzátor SYSMEX CA 500.

 

Ostatní specializovaná vyšetření jsou zajišťována ve spolupráci s externí laboratoří Spadia.

V mimopracovní dobu laboratoře odběry přijímá SN Opava.

 

Výsledky vyšetření jsou zpracovávány laboratorním informačním systémem LIRS a po příslušné odborné kontrole jsou v rámci nemocnice distribuovány počítačovou sítí přímo na oddělení nemocnice. Výsledky pro externí lékaře jsou doručeny písemně.

Výsledky, které jsou patologické nebo překračující kritické meze definované v laboratorní příručce jsou hlášeny telefonicky. Konzultační služby jsou zajištěny lékařem.

Velký důraz klademe především na kvalitu poskytovaných služeb. Veškerá prováděná vyšetření podléhají přísnému režimu vnitřní kontroly kvality, dále je pak laboratoř zapojena do systému externí kontroly kvality.

Validita námi vydávaných výsledků je zajištěna funkčním systémem několikastupňové kontroly předcházející vydání každého výsledku.

 

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI: 

  

                                                          

osvědčení AUDIT II osvědčení NASKL
Audit NASKL

V dubnu 2019 obhájila laboratoř registraci NASKL a splnila podmínky AUDITU II.                                           

 

Provozní doba:                  Po - Pá     6:00 - 15:30

 

laboratoř biochemie, toxikologie  553 695 177, 553 695 170 
laboratoř hematologie 553 695 178
administrátorka, výsledky 553 695 191 

                        

 

Služby pro soukromé a právnické osoby

Veškerá laboratorní vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře, a to za přímou platbu (samoplátci).

 

Seznam poskytovaných vyšetření OKB:

 

Sérum:

Na, K, Cl, Ca, Ca-ionizovaný, Mg, P, Cu, Fe, Li, urea, kreatinin, kys. močová, bilirubin celkový, bilirubin konjungovaný, ALP, ALT, AST, GGT, S-amyláza, U-amyláza, cholesterol, TGC, HDL cholesterol, LDL cholesterol, celková bílkovina, albumin, prealbumin, transferin, amoniak, CRP, glukóza, osmolalita, oGTT, glukóza kapilární

 

Hormony:

TSH, T4, T3, fT4, fT3, kortizol, prolaktin, testosteron, PSA, fPSA, index PSA/fPSA

 

Koagulace:

quick, APTT, D-dimery

 

Hematologie:

KO, mikroskopický diferenciál, retikulocyty

 

Moč:

chemicky + sediment, kreatinin-U, Hamburger, kortizol-U

 

Lékové hladiny:

kys. valproová, karbamazepin, fenytoin, digoxin, theofylin, fenobarbital,lithium

 

Toxikologie - moč:

barbituráty, benzodiazepiny, (met)amfetamin, THC, opiáty, kokain, TCA-U, kys. hippurová, buprenorfin, metadon, morfin, fenciklidin, extáze, Forrest

 

Toxikologie - sérum:

fenobarbital, benzodiazepiny-S, barbituráty-S, TCA-S

 

Spermiogram, fruktóza

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 

 

Dokumenty ke stažení:     

Žádanka - Biochemické vyšetření

Žádanka - Vyšetření sérových hladin antiepileptik

Žádanka - Toxikologie

 

 

Galerie