Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Vyřizování žádosti o informace

Dle čl. 15 Nařízení - Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům má subjekt údajů (fyzická osoba) právo požadovat po správci, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají.

 

Podat žádost o informaci lze písemně na e-mailovou adresu: zc.avaponp@avaponp , poštou na adresu: Psychiatrická nemocnice v Opavě, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava nebo osobně v kanceláři pověřence pro ochranu osobních údajů PNO v 1. poschodí hlavní budovy, dveře č. 220.

 

Pro podání žádosti využijte prosím formulář: Žádost o informaci.

 

Při osobním kontaktu bude totožnost subjektu údajů ověřována předložením dokladu totožnosti, v elektronické komunikaci je požadováno využití prostředku zajišťujícího důvěryhodnost, jako je kvalifikovaný elektronický podpis. Při zaslání žádosti o informaci poštou je nutný úředně ověřený podpis žadatele.

 

Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob (čl. 12 odst. 3 Nařízení, čl. 15 odst. 3 Nařízení).

 

Pokud správce zpracovává osobní údaje týkající se subjektu údajů, má subjekt údajů právo obdržet ve formě potvrzení (čl. 15 Nařízení) tyto informace o jejich zpracování:

 

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

Správce poskytne subjektu údajů informace do jednoho měsíce od obdržení žádosti (čl. 12 odst. 3 Nařízení). Poskytnutí informací je bezplatné (čl. 12 odst. 5 Nařízení – právo na jednu bezplatnou kopii osobních údajů). Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

 

a) uložit poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací (pořízení kopie – černobílá, formát A4 jednostranná kopie……………2,- Kč); nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.