Aktuality

26.10.2021 Celý článek

Zákaz návštěv na gerontopsychiatrickém oddělení

Od 1.11.2021 je na celém gerontopsychiatrickém oddělení vyhlášen zákaz návštěv do odvol…

29.09.2021 Celý článek

KLUB OTEVŘENÉHO SRDCE

Pod záštitou Psychiatrické nemocnice v Opavě představujeme 

KLUB OTEVŘENÉHO…

Protikorupční strategie

V součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR byla v březnu 2016 stanovena garantem boje s korupcí v rámci Psychiatrické nemocnice v Opavě (dále jen „PNO“) interní auditorka.

 

Boj s korupcí upravuje samostatný vnitřní předpis: Příkaz ředitele PR-M013 - Interní protikorupční program PNO

Vyhodnocení interního protikorupčního programu k 30.9.2017 ke stažení zde

Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2019 ke stažení zde

 

 

PNO má příslušnost hospodařit s majetkem ve vlastnictví České republiky a postupuje v souladu se zněním § 14 a následujících zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s nepotřebným majetkem ve vlastnictví České republiky, k němuž má PNO příslušnost hospodařit, je součástí samostatného vnitřního předpisu.

 

PNO je organizací povinnou dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který nabývá účinností 1. července 2016 s výjimkou znění těch paragrafů, které nabývají účinnosti 1. července 2017.

 

Prošetřovatelem k podání o podezření z korupčního jednání, k vedení evidence podání o podezření z korupčního jednání a k plnění úkolů vyplývajících z RIPP a tohoto příkazu ředitele je pověřen podnikový právník PNO, pan JUDr. Karel Kraus

 

Kontakt na prošetřovatele:

zc.avaponp@letavortesorp

 

nebo

 

JUDr. Karel Kraus

e-mail:  zc.avaponp@suark

mobil: +420 702 016 942

tel.: +420 553 695 207