Aktuality

26.10.2021 Celý článek

Zákaz návštěv na gerontopsychiatrickém oddělení

Od 1.11.2021 je na celém gerontopsychiatrickém oddělení vyhlášen zákaz návštěv do odvol…

29.09.2021 Celý článek

KLUB OTEVŘENÉHO SRDCE

Pod záštitou Psychiatrické nemocnice v Opavě představujeme 

KLUB OTEVŘENÉHO…

Co nabízíme

Léčba v Psychiatrické nemocnici je komplexní proces, na kterém se podílejí nejenom lékaři a sestry, ale rovněž psychologové, ergoterapeuti a další odborní pracovníci. Dílčím terapeutickým faktorem je i samotný režim v PN Opava, kdy si člověk může odpočinout od každodenního stresu a shonu, má čas popřemýšlet o svém dosavadním životě a pokusit se po propuštění udělat nějakou změnu.

 

Projevy duševních onemocnění mají v těle a mozku svou biologickou odezvu, proto je důležitá a velmi účinná farmakoterapie, která je u některých typů onemocnění primární a kurabilní. Některé typy poruch vyžadují komplexní přístup, a to nejen léčbu léky – farmakoterapii, ale velmi důležitou roli hraje i psychoterapie, která vede pacienta k lepšímu pochopení situace, změně patologických postojů, jež mohou nemoc vyvolat a ve svém důsledku vedou k úpravě zdravotního stavu. V neposlední řadě nabízíme rovněž možnost dalších režimových, rehabilitačních či ergoterapeutických aktivit, které směřují k tomu, aby se pacienti co nejdříve a v co nejlepším stavu vrátili do plnohodnotného života.

 

 

Ošetřovatelská péče

Nezastupitelnou úlohu v péči o nemocné v Psychiatrické nemocnici v Opavě mají nelékařští zdravotničtí pracovníci v různých kategoriích, kteří poskytují v rámci multidisciplinárního týmu odbornou pomoc v úseku ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská péče je významnou činností, která proporciálně zajišťuje uspokojování tělesných, duševních, sociálních a dalších potřeb jedinců nebo skupin.

 

V posledních letech se vytvořily nové podmínky, které otevřely nové možnosti a vzbudily nová očekávání. Nejen pod vlivem společenských změn upřednostňujeme nedirektivní a demokratický přístup k nemocným se zřetelně volnějším ošetřovacím režimem. Upřednostňujeme individuální přístup, kdy se pečlivě věnujeme každému pacientovi, poznáváme jej a jeho individuální potřeby. U sester je zdůrazňována potřeba jejich účasti, ohleduplnosti, trpělivosti, obětavosti, celkově lidská a odborná úroveň. Poskytujeme rozmanité spektrum činností využívajících psychoterapeutický přístup, který je zacílen na skupinu nemocných s duševním onemocněním. Našim cílem je zajištění kvalitní ošetřovatelské péče. Důraz klademe na efektivní interdisciplinární spolupráci, zajištění vhodné následné péče a přiměřené pomoci a podpory pacientům, kteří ji následně v domácím prostředí potřebují.

 

 

Nutriční péče

Nutriční péče je nedílnou součástí léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče.

 

Ve spolupráci s odborným zdravotnickým personálem včas identifikujeme pacienty, jejichž nutriční stav ohrožuje nejen jejich zdravotní stav, ale také úspěšnost další léčby. Zásadní pro optimální zajištění výživy je zhodnocení aktuálního výživového stavu a potřeb nemocného. K včasné identifikaci nemocných s narušeným stavem výživy je využíván nutriční screening. Nemocní s rizikovým výsledkem nutričního screeningu jsou v průběhu hospitalizace v péči nutričního terapeuta, který stanoví nutriční anamnézu a navrhne individuální postup.

 

Strava není jen zdrojem energie a živin pro  zachování života a potřebných funkcí organizmu, ale je také velmi důležitým psychologickým faktorem, proto zajišťujeme stravování dle individuálních nutričních požadavků pacientů.

 

Nutriční terapeut je k dispozici také rodinným příslušníkům nejen po dobu hospitalizace nemocného, ale především před jeho propuštěním, kdy jsou rodinní příslušníci, v případě zájmu, edukováni v otázkách optimálního stravování nemocného v domácím prostředí.

 

 

Sociální práce

Sociální práce je součástí komplexní psychiatrické péče o hospitalizované pacienty. Právě ve zdravotnictví se velice úzce prolíná sociální a zdravotní péče, sociální pomoc tedy neodmyslitelně patří k nabízené péči. Duševní nemoc výrazně ovlivňuje každého z nás, proto nabízíme péči a podporu všem našim pacientům. Cílem sociální práce v Psychiatrické nemocnici v Opavě je zajištění sociálních potřeb (ekonomické zajištění, rodinné kontakty, kontakty s ostatními institucemi) po dobu léčby. Napomáháme pacientům k co nejkvalitnějšímu návratu do běžného sociálního prostředí, v případě potřeby zajišťujeme vhodnou následnou péči.

 

Sociální pracovník přistupuje ke každému pacientovi individuálně, respektuje jeho potřeby, názory, motivuje, podporuje a pomáhá s řešením sociálních problémů. Řešíme sociální, sociálně-právní a sociálně zdravotní problém. V zájmu pacienta jednáme s ostatními státními i nestátními institucemi. Při práci respektujeme základní lidská práva, etické principy. Aktivně spolupracujeme s ostatními členy multidisciplinárního týmu, do procesu podpory zapojujeme i pacientovu rodinu a blízké.

 

S každým pacientem vedeme vstupní rozhovor, kdy zjišťujeme aktuální sociální situaci pacienta, spolupracujeme s pacientem na řešení jeho případných sociálních problémů. Zdravotně-sociální anamnézu pacienta pečlivě sledujeme a doplňujeme po celou dobu hospitalizace. Odborné sociální poradenství nabízíme v oblasti řešení nepříznivé sociální situace, zajištění následné sociální a zdravotní péče, vyřízení dávek sociálního pojištění.

 

Aktivně se podílíme na zajištění kontinuity péče. Pacienta informujeme o možnostech následné péče, ambulantní psychiatrické péče. Formu péče vždy individuálně přizpůsobíme aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta a potřebné míře podpory. Spolupracujeme s registrovanými poskytovateli sociálních služeb.

 

Sociální poradenství poskytujeme rovněž rodinám či pečujícím osobám pacientů.