Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

PROJEKTY PODPOROVANÉ Z IROP

 

Projekt podporovaný z IROP č. 10 - Bezpečnost informačních systémů nemocnice

 

Projekt vychází z dokumentů Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementačních projektových okruhů číslo 7 s cílem zabezpečit důvěryhodné využití možností elektronizace podpory služeb nemocnice, posílit bezpečnost a rozvíjet infrastrukturu datového centra PNO. Dalším účelem projektu je posilování technologických možností pro zefektivnění výkonu služeb nemocnice pomocí zavedení bezpečného a důvěryhodného prostředí. V rámci projektů tohoto okruhu dojde k významnému zvýšení schopnosti monitorovat a vyhodnocovat kybernetické události v důležitých sítích informačního systému a k posílení bezpečnostního povědomí zaměstnanců nemocnice

 

Projekt řeší především bezpečnost provozu agend, zabraňuje rizikům a případným škodám implementací bezpečnostních opatření a prvků pro posun k vyšší důvěryhodnosti služeb. Projekt tak vytváří předpoklady pro modernizaci zvýšením odolnosti proti kybernetickým hrozbám.

 

Projekt byl úspěšně dokončen s náklady, které nepřekročily předpokládanou částku 54.141.353,- Kč. Tato částka je dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků ze státního rozpočtu

Registrační číslo projektu je: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006905

 

 

Projekt podporovaný z IROP č. 30 - Zřízení služby následné péče

 

Předmětem projektu jsou stavební a dispoziční úpravy objektu bývalé prádelny v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě a změna užívání stavby s cílem zřízení pobytové služby následné péče poskytované dle § 64 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kapacita služby představuje 24 klientů z řad chronicky duševně nemocných pacientů po zlepšení jejich zdravotního stavu s potřebou zajištění přirozeného, plynulého a bezpečného přechodu do běžného života.

 

Předpokládané náklady budou činit 62 514 722,35 Kč. Částka ve výši 60 000 000,00 Kč bude poskytnuta dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního rozpočtu. Realizace projektu ukončena v roce 2021. Náklady projektu hrazené z dotace činily 54 415 968,26 Kč

 

Registrační číslo projektu je: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002261

 

 

Projekt podporovaný z IROP č. 75 – Centrum duševního zdraví


Hlavním cílem projektu je deinstitucionalizace psychiatrické péče spočívající ve zřízení Centra duševního zdraví v objektu bývalého domova sester na ulici Olomoucká č. 74 v Opavě. Kapacita pro spádovou oblast okresu Opava představuje 150 registrovaných pacientů – klientů.

 

Předmětem dotace jsou zejména stavební úpravy prostor I. NP a částečně I. PP objektu a pořízení vybavení včetně dopravních prostředků.

 

Vznik Centra duševního zdraví je nedílnou součástí implementace reformy psychiatrického péče. Centrum duševního zdraví představuje multidisciplinární zařízení poskytující zdravotní a sociální služby osobám s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům prostřednictvím pracovníků mobilního týmu přímo v místě bydliště pacienta nebo v prostorách Centra duševního zdraví, kde budou poskytovány následující služby:

  • služby denní péče – sociální rehabilitace, zdravotní a sociální poradenství, podpora zaměstnávání a edukace,
  • psychiatrické služby – zdravotní služby poskytované zdravotnickými pracovníky,
  • psychologické služby klinického psychologa,
  • krizové služby – podpora v době krize a předcházení hospitalizace s dostupností telefonického kontaktu po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu nebo ambulantně v provozní době centra.

 

Rozpočtované výdaje na realizaci projektu v celkové výši14 233 tis. Kč budou ve výši 85 % financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ve výši 15 % ze státního rozpočtu. Realizace projektu ukončena v roce 2021. Náklady projektu hrazené z dotace činily 10 597 137,80 Kč

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009268

 

NA REALIZACI PROJEKTŮ JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

 

Více informací o programech IROP naleznete ZDE.