Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Partneři webu

     

Psychiatrická nemocnice v Opavě získala dotaci na realizaci projektu registrační číslo NF-CZ11-OV-2-032-2015 s názvem ,,Psychiatrická nemocnice v Opavě - vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji" z programu EHP a Norské fondy 2009-2014, CZ 11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Projekt s celkovým rozpočtem 13 742 tis. Kč  s vlastním podílem spolufinancování ve výši 20% byl zahájen v letošním roce a bude ukončen 30. dubna 2016.

 

Na základě schválené žádosti o doplňkovou aktivitu projektu s názvem "Psychiatrická nemocnice v Opavě - rozšíření, zkvalitnění a zefektivnění provozu uceleného systému psychiatrické rehabilitace" byl původní rozpočet projektu navýšen o částku 4 984 tis. Kč na celkovou částku rozpočtu 18 726 tis. Kč se zachováním podílu spolufinancování ve výši 20%. Ukončení projektu bylo po schválení zprostředkovatelem programu CZ - 11 prodlouženo do 31. 10. 2016.

 

23.5. 2016 - Informace o zveřejnění tiskové zprávy MF - NKM - Dne 23.5. 2016 nás MF požádalo o spolupráci týkající se sdílení tiskové zprávy Ministerstva financí – Národního kontaktního místa.

 

Jedná se o reakci na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR, které mohou přispět k negativnímu vnímání EHP a Norských fondů ze strany veřejnosti, a to jak ve vztahu k aktuálním výsledkům projektů tak i k nadcházející etapě EHP a Norských fondů. Prohlášení MF-NKM bylo v pondělí zveřejněno na webu MFČR (http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907). Stejné znění bylo vyvěšeno i na oficiálních stránkách EHP a Norských fondů (http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196).

 

Aktuality

Ve dnech 24. 11. - 26. 11. 2016 se účastnily zástupkyně  pilotního projektového týmu XXXIV. Konference  sociální psychiatrie v Táboře.

Konferenci zajišťovala sekce  sociální  psychiatrie České psychiatrické společnosti a byla zaměřena na probíhající a počínající transformaci psychiatrické péče u nás. Tomu odpovídal i název „ Společně na cestě změn . Jednotlivé sekce programu pokrývaly témata od řízení a projektových postupů, přes informace o již probíhajících projektech a první reflexe a zkušenosti z nich, až po inovativní pohledy na používané psychosociální rehabilitace v lůžkových zařízeních.

Neméně cenné byly neformální diskuze v kuloárech a výměna dosavadních zkušeností, které odrážely  skutečnost, že připravovaná reforma psychiatrické péče se postupně začíná realizovat již z vlastních zdrojů poskytovatelů. Toto pokládáme za nejcennější zkušenost, totiž že nečekáme na evropské finance, ale přemýšlíme jak změnit to, co lze v již existujících podmínkách.

 

Prodloužení projektu - projekt  Norských fondů úspěšně završil veškeré odborné plánované aktivity, ale nepodařilo se, bohužel, ani opakovaně vysoutěžit všechno plánované vybavení. Vzhledem k této skutečnosti a dosaženým celkovým  úsporám nám byl projekt  MF ČR a MZ ČR prodloužen až do konce února 2017.  Plánovanými aktivitami v následujícím období se stala opakovaná snaha vysoutěžit potřebné vybavení,  pokračovat v odborných aktivitách a vzdělávání personálu a pokusit se uskutečnit demolici nefunkčních skleníků, které jsou nedílnou součástí objektu Denního stacionáře pro terapii psychóz Zahradního domku. Cílem je  vytvoření příjemného a bezpečného  prostředí v jeho bezprostředním okolí. Po její realizaci bychom chtěli otevřít přilehlou zahradu k využívání  veřejnosti a umožnit společné trávení volného času pacientů, návštěv i návštěv s dětmi.

Věříme, že  i tak bude probíhat přirozenou a nenásilnou formou potřebná destigmatizace  a budou se pozvolna bourat nepřiléhavé mýty o duševně nemocných.

 

Ve dnech 20.- 22. 9. 2016 proběhla závěrečná návštěva  norského partnera projektu. Klinika Vestre Viken byla zastoupena  specialistou jakosti a vedoucím projektu CMHC, Centra  duševního zdraví v Baerumu  panem  Dr. psych. Brorem Just Andersenem,PhD..  Návštěva byla velice příjemná a dalece přesáhla formální meze setkání.  První den  proběhla diskuze nad výsledky a průběhem projektu, která byla posléze zakončena společenskou večeří s vedením psychiatrické nemocnice a lékaři, kteří se aktivně účastnili projektu. Diskuze se protáhla a byla vedena zejména snahou nalézt cesty řešení obtížných úskalí, spojených s transformací a využitím zkušeností partnerů z Norska, hledáním společných atributů a možností.  Všem bylo zřejmé, že se musíme  nažit v našich podmínkách uskutečnit maximum toho, co lze, bez ohledu na jiné finanční limity, využít společné myšlenky i zkušenosti.

Následující den byl pro pana doktora Andersena velmi náročný. Dopoledne přednášel na Slezské univerzitě v Opavě pro všechny zájemce, hlavně však studenty  oboru Sociální patologie a prevence a studenty z Ústavu ošetřovatelství (budoucí sociální pracovníky a zdravotní sestry) o destigmatizačním působení na školách druhého stupně a středních školách a výsledcích aplikace preventivních programů v oblasti duševního zdraví dětí a mládeže.  Velmi vstřícně nabídl spolupráci i odborné publikace a používané materiály.  Proděkanka fakulty  pro studijní a sociální záležitosti  Fakulty veřejných politik v Opavě  Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. jej přivítala a nabízenou možnost spolupráce velmi ocenila. V současnosti společně s PhDr. Haluzíkovou hledáme dotační tituly, abychom alespoň v základních rysech vyzkoušeli tento model i v našich podmínkách.

Odpoledne pak přednášel na odborném semináři v Kulturním domě PNO zkušenosti z praxe terénního týmu a zkušenosti z reorganizace vnitřní struktury Centra duševního zdraví. Vysvětloval důvody, efektivitu i hledání cest, jak tuto péči zefektivnit a zároveň efekt péče hodnotit a měřit, zajistit ji tak, aby byla co nejlevnější.

Po ukončení oficiální části diskuze pokračovala neformální debata, zejména se členy vznikajícího terénního týmu naší nemocnice, který se podařilo po pilotním provozu nasmlouvat s pojišťovnami. Dotazů bylo hodně a spokojenost partnerů s tím, že vidí perspektivu využití spolupráce také.

 Poslední den návštěvy jsme se společně přesunuli do Psychiatrické léčebny ve Šternberku, kde proběhl formou diskuze závěrečný seminář na téma společných zkušeností z průběhu projektů zaměřených na transformaci péče.  Měli jsme možnost srovnávat své postupy, zkušenosti i obtíže s administrací, ale celkově jsme měli hlavně možnost hledat společné cesty další spolupráce a možnost vyměňovat si zkušenosti z dobré praxe.

Po obědě jsme se rozloučili s vědomím, že návštěva daná projektem sice skončila, ale naše spolupráce nekončí....( a to je dobře)!

 

Pozvánka pro veřejnost  na odborný  seminář v Kulturním domě dne 21.9.2016 . Tématem bude  práce multidisciplinárního týmu v komunitní péči přednesená norským partnerem Dr.Psych. Bror Just Andersenem PhD.  Program zde

 

Dne  23. 6. 2016 proběhla konference  zaměřená na tematiku Reformy psychiatrické péče a destigmatizačních aktivit. Původně plánovaný seminář se postupně  rozšířil  do celodenní konference , jejíž program cíleně sledoval trend přenesení péče do komunity, propojení zdravotní a sociální složky, vznik multidisciplinárních týmů a jejich prvních zkušeností a to vše v kontextu lámání předsudků a stigmat o tom, že duševně nemocný člověk nemůže žít plnohodnotný život v běžné společnosti a jeho místo je někde na jejím okraji. Zejména personál velkých zdravotnických zařízení si postupně uvědomoval, že končí období zavírání do velkokapacitních léčeben a nemocnic a je třeba přistupovat k pacientovi-klientovi jiným způsobem. Péče se bude restrukturalizovat, budou vznikat další typy ( multidisciplinární týmy), rozšiřovat stávající ( ambulance se budou měnit na rozšířené), vznikat malá lůžková oddělení v běžných nemocnicích. Období změn, které nás čeká, je nyní ve fázi příprav a počíná změnou pohledu na pacienta a celou problematiku, pokračuje tvorbou plánů a navazováním spolupráce se sociální složkou a společným destigmatizačním úsilím napříč celou společností. ).Přednášející prezentovali různý stupeň připravenosti i zkušenosti na této cestě, v prezentaci FOKUSU Opava z.s.- partnera projektu, byla i část věnována prezentaci aktivity projektu pilotního provozu multidisciplinárního týmu - terénních sester při DS, zkušenostem a výsledkům- viz foto prezentace.zde

Děkujeme všem zúčastněným a přednášejícím,  hostům a kolegům z jiných zařízení, velmi děkujeme i zástupcům Slezské univerzity v Opavě za jejich návštěvu a podporu této akce . Doufejmě, že se v podobném destigmatizačním duchu podaří  i další obdobné aktivity.

Podrobnosti zde

 

1.7. 2016 byl otevřen a spuštěn provoz Denního stacionáře pro terapii organických poruch 8. Hlavní myšlenkou zůstává snaha docílit rehabilitací veškeré možné  zlepšení a pomoci pacientovi i jeho rodině v běžném životě a zpětnému zapojení do nejrůznějších aktivit. V případě demencí směřovat k co nejdelšímu udržení nemocného v domácím prostředí, k maximálnímu oddálení institucionalizace.

Psychoterapeutické postupy jsou hlavní součástí každodenní péče o nemocného. Využívají se zejména terapeutické směry zaměřené na realitu, validační terapie, reminiscenční terapie, smyslová stimulace, behaviorální terapie, trénink paměti a kognice, individuálně dále zejména ergoterapeutické metody. Přispívají k maximálnímu uchování jeho soběstačnosti, udržení zachovaných schopností a prevenci vzniku poruch chování, případně k jejich mírnění a navození pohody u nemocných i jejich pečujících. Televizní reportáže z nově otevřené aktivity  projektu naleznete zde

 

http://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000004725/novy-stacionar-pro-klienty-s-poskozenim-mozku

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030708-udalosti-v-regionech

 

15.6. 2016 proběhl pod  patronací MÚ Opava sociálního odboru opět  "Den sociálních služeb", kde se nejen prezentovaly současné sociální a zdravotně-sociální služby široké veřejnosti, ale také se informuje široká veřejnost o méně známých aktivitách a službách a připravovaných formách péče. Koordinátor projektu, paní Otypková spolu s partnerskou organizací FOKUS-Opava nejen prezentovaly dosavadní spolupráci a výsledky pilotního provozu multidisciplinárníhoi týmu, ale zejména informovaly o plánovaném otevření Denního stacionáře pro terapii organických poruch v PNO. K dispozici byly letáčky o projektu obecně,  denním stacionáři, rollap a konkrétní kontaktní údaje pro zájemce. foto zde

Program zde..

 

 

16. 5. 2016 se uskutečnilo natáčení televizní reportáže o nově připravovaném stacionáři pro organické poruchy, které se vysílalo ve večerním  televizním zpravodajství 17. 5. 2016:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030517-udalosti-v-regionech/obsah/472124-denni-stacionar-pro-psychicky-nemocne

 

11.5. 2016 se v opraveném Kulturním domě v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání zastupitelů SMO v čele a primátorem Ing. Radimem Křupalou s vedením a zástupci zaměstnanců Psychiatrické nemocnice v Opavě. Meeting probíhal v přátelském duchu. Pan ředitel PNO Ing. Zdeněk Jiříček seznámil přítomné s historii PNO, představil současnou situaci i výhledy a vize do budoucna.

Diskuze byla zaměřená prakticky k možné vzájemné spolupráci a také k pochopení filozofie reformy psychiatrie a směřování psychiatrie vůbec. Dotazy směřovaly také k vyjasnění struktury a obsahu péče nově připravovaných Center duševního zdraví (CDZ), možného propojování zdravotních a sociálních služeb. Po ukončení formální části přijali zastupitelé SMO přijetí k prohlídce areálu PNO, včetně prohlídky nové vznikajícího stacionáře Osmička.foto zde

 

13. 4. 2016  byly ukončeny opravy pavilonu 8, v němž se chystá otevření nového psychoterapeutického stacionáře  a Kulturního domu, který představuje základ kulturních ale zejména vzdělávacích akcí . Psychiatrická nemocnice v Opavě  je akreditovaným pracovištěm pre i postgraduálního vzdělávání lékařů, psychologů i ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků.

Nový stacionář,  nazvaný " Osmička", který se ve spolupráci s Norskými fondy připravuje v rámci transformace psychiatrické péče, nabízí rozšíření potřebných  služeb pacientům s organickou poruchou (pacientům, u kterých došlo k psychické poruše na základě poškození mozku- např.poúrazové stavy, otravy, cévní mozkové příhody, demence).  Provoz denního stacionáře  započne 1. 7. 2016 a bude otevřen každý všední den v čase 6,30- 16,30h. Již v současnosti je možné se do něj hlásit stažením přihlášky z webových stránek nemocnice.

Denní stacionář bude hrazen zdravotními pojišťovnami, mimo stravu, hrazenou klientem stacionáře. Našim cílem je podpořit klienty v adaptaci do podmínek denního života s individuálním plánem pro každého klienta i jejich rodiny, neboť hospitalizace nemusí být  jediným možným řešením.foto zde

 

4. 3. 2016 proběhla v Horních Holčovicích prezentace projektu a jeho průběhu odborné veřejnosti a zástupcům pojišťoven. Předcházela  zajímavá prezentace Historie péče v Horních Holčovicích primáře  MUDr. Libora  Chvíli CSc. na téma léčby závislostí .Dále navazovala prezentace ředitele Psychiatrické nemocnice v Opavě  Ing. Zdeňka Jiříčka a náměstka pro léčebně preventivní péči MUDr. Mgr. Davida Besty na téma transformace psychiatrické péče  a konkrétních kroků naší nemocnice v zapojení do tohoto procesu. Cílem bylo vysvětlit  vzájemné souvislosti a získat pojišťovny ke spolupráci při udržení aktivit projektu v budoucnosti.  Pozvání přijal Ing. Michal Vojáček  ředitel Odboru péče VZP a vedoucí revizní lékařka MUDr. Vlasta Hýžová.  MUDr. Jiří Havrlant náměstek ředitele pro zdravotnictví RBP, z.p. a Ing. Milan Bilík ředitel pro smluvní síť a zdravotní služby ČPZP. Děkujeme  váženým hostům za jejich čas, pozornost a vstřícnou komunikaci. Prezentace zde

 

V termínu 23. 11. - 24. 11. 2015  se  část multidisciplinárního týmu ( psychiatrické terénní sestry a psycholožka PNO, spolu se sociální pracovnicí a psychiatrickou sestrou partnera projektu z FOKUSu-Opava z.s.)  zúčastnil  konference  „ Budoucnost komunitní péče v ČR“ v Brně, kterou pořádalo NCO+NZO na téma terénní péče o nemocné, potřeby a vzdělávání  zdravotníků.

Konference sice původně neplánovaně, ale tematicky i časově přímo navazovala na akci MZCR   „Kulatý stůl k transformaci psychiatrie “ ,  která se konala v Praze.Bylo zřejmé,  že téma poskytování domácí odborné péče je aktuální, diskutované a živé v somatické i psychiatrické části zdravotní péče.

Zejména večer se bohatě diskutovalo o plánech ČASu a současné spolupráci s pojišťovnami, praxi v okolních státech, nakonec i o tom, že současné "jízdní kolo" našich terénních  pracovnic je oficiálním prostředkem , který dostávají jako pracovní pomůcku terénní zaměstnanci v Holandsku !! 

Druhý den konference, v bloku  „ Problematika domácí péče"  dr. Strossová referovala  příspěvek na téma terénního multidisciplinárního týmu, který vznikl v rámci aktivit projektů z NF naší nemocnice a jednotlivé aktivity  přiblížila. Publicitu jsme  dále podpořily roll-upem a letáčky . foto zde

 

11. 11. 2015 a 20. 11. 2015 proběhly ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik v Opavě a Ústavem ošetřovatelství, dva interaktivní workshopy na téma destigmatizace a transformace psychiatrické péče. První pro studenty ošetřovatelství, následný pro sociální pracovníky a studenty kombinovaného studia. Byl otevřen veřejnosti a díky účasti pracovníků městských úřadů, ÚP i policie ČR se podařilo v diskuzi otevřít řadu reálných, praktických a problematických otázek. foto zde

 

8. 11. 2015 byl projekt  prezentován na konci školení o "Transformaci pobytových sociálních služeb" v krajském zařízení sociální péče Zámek v Dolních Životicích . Tématicky navazoval na školené téma " Práce s lidmi s duševním onemocněním v následné péči". Školitelky jsou zaměstnanci PNO a aktivně zapojeny do realizace našeho projektu.  Zřejmě i proto prezentace proběhla ve velmi neformálním duchu a  zejména části týkající se multidisciplinárního týmu a terénní péče o duševně nemocné se staly zajímavým tématem závěrečné diskuze. foto zde

 

23. 9. 2015  proběhl v rámci Týdnů duševního zdraví ve spolupráci s FOKUSEM-Opava tak trochu netypický hudební festival „ Sejdeme se za zdí “.

Akce byla otevřená veřejnosti ve snaze přizvat do prostor Psychiatrické nemocnice a jejího Kulturního domu běžnou veřejnost a pomáhat bořit nepřiléhavé mýty o "duševní nemoci a opavské léčebně “.

 Dopolední program byl koncipován zážitkově.  Ve dvou blocích si mohli zájemci vyzkoušet muzikoterapeutické techniky a hru na nezvyklé nástroje pod vedením muzikoterapeutky Bc.Jany Světlíkové. Různé arteterapeutické techniky, tvorbu mýdel, svíček a dalších drobných předmětů pro radost, nebo se jenom projít chráněným parkem nemocnice.

 Během dopoledne až do 14ti  hodin probíhala souběžně   prodejní výstava výrobků z rehabilitačních dílen Fokusu a psychiatrické nemocnice.  Zájem  byl veliký, po obědě již v podstatě nebylo co kupovat ( krásné výrobky si můžete prohlédnout i ve fotogalerii). 

 Odpoledne se střídalo trio s  Janem  Hanouskem a krásným jazzem s Bc.Evou Šalmanovou a cestovatelskými zážitky po USA. Program v podvečer zakončilo opět  trio – tentokrát BOSOBOS a opět jazzem a spoustou příjemných melodií.

 Nakonec „Dveře pro každou otázku“ týkající se psychiatrie ( možnost  anonymní porady) zůstaly nevyužity a 255 hostů si užívalo krásný den, příjemný program  a dobrou kávu. Příští rok se těšíme opět nashledanou…zde.

 

31. 8. 2015 - Oficiální předání staveniště pro zahájení stavebních oprav pavilonu 8 a Kulturního domu zde.

 

Návštěva norských partnerů projektu

 

30. 8. 2015 - Přiletěla na bilaterální třídenní  návštěvu trojice odborníků z Centra duševního zdraví v norském Baerumu –naši  norští partneři projektu. Velice rádi jsme je přivítali a večer i následující den dopoledne jsme strávili neformálním seznamováním s celkovou psychiatrickou a rehabilitační péčí v našem regionu, rolí Psychiatrické nemocnice, finančními toky ve zdravotnictví a sociální sféře, rozdělením kompetencí, vzděláváním zdravotníků obecně a stavem plánované transformace. Stěžejními tematy byla potřeba získání podpory nejširší veřejnosti, téma destigmatizace a potřeba úzké spolupráce s obcemi a magistráty.

 

V pondělí  31. srpna  navštívili společně se zástupci Psychiatrické nemocnice v Opavě  středisko sociální péče a chráněnou dílnu pro těžce duševně nemocné ve Fokusu - Opava na Lepařově ulici. Společně pak zhodnotili současný stav jako velmi podobný situaci v Norsku na počátku transformace a pozitivně hodnotili zejména aktivity poskytované v terénu, domácím prostředí pacientů a zejména pak  podmínky pro zaměstnávání a sociální začleňování klientů do společnosti.

Po „tropické“ procházce historickým středem města je přijal na Magistrátu města Opavy pan primátor Martin Víteček a jeho náměstek Josef Stiborský. "Na zhruba hodinové schůzce se zajímali o sociální práci a zdravotnictví v České republice, o naše zkušenosti z Opavy,o preventivní programy v problematice drog, gamblerství či alkoholismu," řekl Martin Víteček. Norská psychiatrie má před tou českou několikaletý náskok. "Zajímali jsme se proto o jejich zkušenosti a možnosti a o to, jak by se to dalo aplikovat do našich podmínek," dodal Josef Stiborský, do jehož gesce sociální věci spadají. Norové se do Opavy těšili ale i z ještě jednoho důvodu. Ve středním Norsku totiž ještě nedávno bylo velmi chladno, psychiatři se proto těšili na letní české slunce a teplé počasí. A při příjezdu do Opavy se dočkali tropů.

Norské hosty ale čekala i krátká exkurze do historie města, kterou je provedl tajemník magistrátu Tomáš Elis. "Jsme hrdi na to, že v Opavě máme psychiatrickou nemocnici, v níž působila řada významných osobností. Například osobní lékař rodiny našeho prvního prezidenta Tomáš Garrigue Masaryka," uvedl Tomáš Elis. Poté si zahraniční hosté prohlédli město z věže Hlásky a odjeli na zámek v Hradci nad Moravicí.

http://www.opava-city.cz/cs/norsti-psychiatri-navstivili-opavu

 

1. září proběhla v kulturním domě Psychiatrické nemocnice  konference  Komplexní terapie zaměřená na téma recovery  u závažných duševních  poruch.

Této konference se účastnil a aktivně diskutoval i senátor  MUDr. Mgr. Vladimír Plaček. Pozvání přijali i zástupci sociálních organizací a komunitního plánování, studenti, rodiče i pacienti. Podařilo se nám tedy žádoucí, tzn. oslovit veřejnost.

 Norští odborníci referovali během celého dopoledního bloku své zkušenosti, praxi i výsledky výzkumů v oblasti péče a byli přichystání diskutovat a uvažovat nad potřebnými tematy. Konkrétně pak doktor

Bror Just Andersen Dr. psych. – specialista jakosti a vedoucí projektu CMHC ( Centrum duševního zdraví, Baerum, Norsko) referoval o psychiatrické péči v Norsku a představil DPC Baerum.

Doktorka Hanne Reichelt – vedoucí oddělení adiktologie a Jan Otterdal – vedoucí oddělení psychiatrické rehabilitace   ( Centrum duševního zdraví, Baerum, Norsko) referovali principy a zkušenosti ambulantní práce v adiktologii a v léčbě závažných psychických poruch.

Sérii velmi zajímavých příspěvků uzavřel opět doktor Andersen prezentací s názvem

C-Flex tým – fungování a způsoby práce terénního týmu v praxi, která obsahovala i výsledky a data souvisejícího výzkumu.

Odpolední odborný program byl zakončen  příjemným  vystoupením kapely NABOOband pod vedením MgA. Lukáše Poledny, Ph.D. a klasickou i jazzovou hudbou violoncellisty pana Jana Hanouska.

Zejména odpolední program byl doménou pacientů psychiatrické nemocnice. Doufáme, že další koncerty v rámci týdnů pro  Duševní zdraví přilákají více  zájemců i z řad laické  veřejnosti.

Fotogalerie zde..

2. září jsme se společně  s norskou návštěvou účastnili zahajovacího semináře v Psychiatrické léčebně Štenberk , velmi poděkovali a rozloučili se. Budeme se těšit na jejich další návštěvu na konci projektu, která zhodnotí, zda a jak  se nám podařilo zamýšlené aktivity realizovat a smysluplně využít.

 

2. 8. 2015  - Konference NF Komplexní terapie program 1. 9. 2015 zde.

 

Návštěva u norského partnera ve Vestre Viken v Baerumu

 

16. 6. – 18. 6. 2015 proběhla návštěva u norského partnera ve Vestre Viken v Baerumu. Této velmi zajímavé pracovní cesty se účastnila Ing. Hadamčíková Lydie - pověřena řízením Psychiatrické nemocnice v Opavě, Mgr. Adamčíková Barbora - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, MUDr. Blagová Jana - psychiatr a PhDr. Ivana Strossová - psycholog. V rámci schválené aktivity projektu se účastnila i Ing. Blanka Kukuczková - překladatelka a tlumočnice. Prožily jsme 3 dny doslova nabité formálním-odborným i neformálním programem v doprovodu našich partnerů. Dovolte, abychom Vám tento program představily:

 

Úterý 16. června, po příletu do Osla a přejezdu rychlíkem do místa ubytování ve Skoyen započal neformální program opět přesunem do Osla a prohlídkou Národního divadla a přístavu.

Poté pokračovala diskuze až do 21 hodin tématy sociální péče a nastavením sociálního a zdravotního systému v Norsku, vzděláváním odborníků a jejich specializací.

 

Středa 17. Června, byl program centrován v centru pro duševní zdraví – poliklinice VV HT and Baerum DPC v Sandvice od 8:30 hod – 15:50 hod. Témata mapovala vývoj a hlavní principy psychiatrické péče v Norsku, průběh proběhlé transformace jejich systému a vývoj posledních  20 let. Jednotlivé příspěvky byly zaměřeny na širší kontext péče včetně somatických aspektů, prezentovala vedoucí centra Kari Ringstad.

Principy a způsob fungování C – Flex týmu (multidisciplinární terénní tým) – prezentovala vedoucí týmu Anne-Grethe Skjerve.

Ambulantní péčí, rehabilitační, edukační i psychoterapeutickou – prezentovala vedoucí oddělení Anne-Kristin Eikeland, Hanne Reichelt.

Adiktologickou sekci, principy a zkušenosti ambulantní péče představila Hanne Reichelt.

Sekci ambulantních, rehabilitačních a léčebných programů pro psychotické pacienty s procesuálním defektem a duálními poruchami Jan Otterdal.

Součástí programu byla i prezentace Psychiatrické nemocnice v Opavě přednesená MUDr. Janou Blagovou.

Odpolední program a diskuze se protáhly nad plánovaný rámec. Tématem bylo zejména dělené financování a způsob rozdělení na zdravotní a sociální péči. O partnerskou návštěvu projevily zájem Anne-Kristin Eikland a Jan Otterdal, vzhledem k termínu se bohužel nebude moci účastnit vedoucí C – Flex týmu, ale nevyloučila možnost návštěvy v jiném, pozdějším termínu.

Spolupráce a metodické vedení v této oblasti je pro nás velmi důležitá a vzhledem k potřebnosti multidisciplinárních týmů bychom ji velmi uvítali.

 

Čtvrtek 18. června, dopoledním tématem byla návštěva kliniky Dr. Hostsvei s kapacitou 38 lůžek, dvěmi otevřenými a zavřeným oddělením.

Dopolední prezentace byly zaměřeny na krátkodobé pobyty neurotických poruch, poruch osobnosti a poruch příjmu potravy, krátkodobé pobyty psychotických dekompenzací. Způsob poskytování a zajištění krizové nepřetržité péče, výjezdní a krizové týmy (oba týmy fungují nezávisle na sobě). Prezentovaly MUDr. Rut Prietz a MUDr. Siw Hege Lyngstad, vedoucí lékařky oddělení. Velmi přínosná byla diskuze se širším týmem lékařů a psychologů během pauzy na kávu a pauzy na oběd.

Následoval přesun do chráněného bydlení Municipality – Folkvangveien, prezentace a vysvětlení začlenění do systému péče Vestre Viken, prohlídka celého objektu,

Diskuze na téma postupných kroků transformace, financování, zkušeností, rizik.

Závěrem jsme doplnily některé administrativní formality pro projekt, ale zejména se domluvili na reciproční návštěvě partnerů u nás v termínu od 30. 8. – 2. 9. 2015. Dr. Just Bror Andersen přislíbil prezentaci práce terénního multidisciplinárního C – Flex týmu. Přijměte, prosím, při této příležitosti pozvání pro všechny vážené kolegy i širokou veřejnost na plánovanou konferenci, na níž norští partneři vystoupí 1. 9. 2015 (bližší program bude upřesněn). Foto zde.

 

17. 6. 2015 - Prezentace projektu na Dnech sociálních služeb města Opavy opět formou rollupu a prozatímního letáku o realizaci projektu, akce probíhala pod záštitou MMO a byla určena pro širokou veřejnost, jež měla možnost se seznámit s širokým spektrem sociálních služeb na Opavsku. Akce se zúčastnily členky multidisciplinárního týmu, koordinátor projektu a zástupkyně CZ partnera, jež se mj. podílely na prezentaci projektu. Součástí byla široká destigmatizační kampaň distribucí provizorních letáků a osobními rozhovory s účastníky akce na téma různých forem psychiatrické a psychoterapeutické péče s cílem eliminovat negativní vlivy stigmatizace psychicky nemocných pacientů. Foto zde.

 

6. 6. 2015 - Prezentace projektu na Dnech Vítkova, – formou rollupu a prozatímního letáku o realizaci projektu . Prezentovala mnažerka projektu společně se zástupkyní partnerské organizace - Mgr. Kubesová z Fokusu. Prezentace zahrnovala i destigmatizační prvky, partner představil i současné zaměstnávání klientů, nejen terénní péči, byly zde i ukázky práce klientů z chráněných i rehabilitačních dílen. Foto zde.

 

28. 5. 2015 - Představení projektu na akci MSK: „Kulatý stůl k přípravě projektu Mapování dostupné podpory služeb pro občany s duševním onemocněním v MSK“, konané na KÚ MSK. Pozvání přijala manažerka projektu PhDr. Ivana Stossová , která mj. prezentovala projekt v rámci vlastní komunikace s účastníky akce, ale také formou distribuce provizorních letáků. Spolu s náměstkem léčebně preventivní péče MUDr. Liborem Chvílou CSc. se zamýšleli nad potřebou dalších konkrétních kroků v oblasti zdravotní a sociální terénní péče o chronicky duševně nemocné pacienty v regionu.

 

11. 5. 2015 - Fotogalerie - Zahájení konference projektu Norských fondů zde.

 

7. 5. 2015 - Zahajovací konferencie projektu a jeho představení proběhlo 14.4. 2015 za přítomnosti hostů z ministerstva financí Mgr.J. Fridricha a PhDr. A. Lenkavské M.A.. Pozvání přijali zástupci komunitní péče, sociálních organizací i klienti a rodinní příslušníci.

Odborný odpolední psychoterapeutický program byl tematicky zaměřen na důraz nezbytného aspektu komunitní péče, konkrétně na různé formy spolupráce s rodinou.

Závěrečný koncert dechového orchestru Bou-Band Základní umělecké školy Václava Kálika v Opavě, pod vedením dirigenta pana Petra Boučka, zakončil příjemnou atmosféru celého odpoledne a otevřel další cestu ke spolupráci a destigmatizačním aktivitám. Představení a obsah prezentace ke stažení zde.

 

20. 3. 2015 - Zveme všechny zájemce 14. dubna 2015 na zahajovací konferenci program zde.