Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Protikorupční strategie

V součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR byla v březnu 2016 stanovena garantem boje s korupcí v rámci Psychiatrické nemocnice v Opavě (dále jen „PNO“) interní auditorka.

 

Boj s korupcí upravuje samostatný vnitřní předpis: Příkaz ředitele PR-M013 - Interní protikorupční program PNO

Vyhodnocení interního protikorupčního programu k 30.9.2017 ke stažení zde

Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2019 ke stažení zde

 

 

PNO má příslušnost hospodařit s majetkem ve vlastnictví České republiky a postupuje v souladu se zněním § 14 a následujících zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s nepotřebným majetkem ve vlastnictví České republiky, k němuž má PNO příslušnost hospodařit, je součástí samostatného vnitřního předpisu.

 

PNO je organizací povinnou dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který nabývá účinností 1. července 2016 s výjimkou znění těch paragrafů, které nabývají účinnosti 1. července 2017.

 

Prošetřovatelem k podání o podezření z korupčního jednání, k vedení evidence podání o podezření z korupčního jednání a k plnění úkolů vyplývajících z RIPP a tohoto příkazu ředitele je pověřen podnikový právník PNO, pan JUDr. Karel Kraus

 

Kontakt na prošetřovatele:

zc.avaponp@letavortesorp

 

nebo

 

JUDr. Karel Kraus

e-mail:  zc.avaponp@suark

mobil: +420 702 016 942

tel.: +420 553 695 207