Aktuality

20.08.2019 Celý článek

POZVÁNKA: Na rovinu o duševním zdraví

Potýká se někdo z vašich blízkých s psychotickým onemocněním?


Vzdělávac…

22.07.2019 Celý článek

TĚLO V POHYBU A WORKSHOP REHABILITAČNÍCH DÍLEN

Ve středu 19. 6. 2019 se konala akce Tělo v pohybu. Pacienti si mohli přijít vyzkoušet sportovní aktivity oddělení…

Protikorupční strategie

V součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR byla v březnu 2016 stanovena garantem boje s korupcí v rámci Psychiatrické nemocnice v Opavě (dále jen „PNO“) interní auditorka.

 

Boj s korupcí upravuje samostatný vnitřní předpis: Příkaz ředitele PR-M013 - Interní protikorupční program PNO

Vyhodnocení interního protikorupčního programu k 30.9.2017 ke stažení zde

 

 

PNO má příslušnost hospodařit s majetkem ve vlastnictví České republiky a postupuje v souladu se zněním § 14 a následujících zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s nepotřebným majetkem ve vlastnictví České republiky, k němuž má PNO příslušnost hospodařit, je součástí samostatného vnitřního předpisu.

PNO je organizací povinnou dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který nabývá účinností 1. července 2016 s výjimkou znění těch paragrafů, které nabývají účinnosti 1. července 2017.