Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Psychiatrická nemocnice v Opavě – Reforma psychiatrické péče

 

Psychiatrická nemocnice v Opavě se závazně hlásí k naplňování cílů Strategie reformy psychiatrické péče vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013. V rámci probíhajících reformních aktivit Psychiatrická nemocnice postupuje v plném souladu se Strategií reformy péče o duševní zdraví a Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020 – 2030.

 

V úzké spolupráci s pacientem a regionálními terénními i pobytovými sociálními službami v Moravskoslezském kraji koordinuje Psychiatrická nemocnice navázání pacientů nemocnice na existující sociální služby s využitím principů multidisciplinárního přístupu a spolupráce, individuálního plánování, case managementu a principů recovery. Těmito způsoby nemocnice umožňuje a podporuje včasný odchod pacientů z nemocnice do pacientova vlastního prostředí v komunitě.

 

Psychiatrická nemocnice v Opavě poskytuje péči svým pacientům v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Naplňuje zpracovaný Plán kvality a lidských práv, dlouhodobě snižuje incidenci aplikace omezovacích prostředků, posiluje aplikaci metod deeskalace. Nemocnice aktivně vzdělává své pracovníky v moderních metodách přístupu k duševně nemocným, jako jsou metody CARE a principy recovery. Od počátku roku 2022 je v praxi zaveden interní audit poskytované péče z hlediska dodržování lidských práv a práv pacientů, kterým nejméně jedenkrát ročně projde každá léčebná stanice nemocnice. Výsledky auditu budou průběžně vyhodnocovány a budou přijímána opatření k dalšímu posunu v této oblasti. Jsou aktivně využívány existující nástroje ke zlepšení kvality poskytované péče, jako je například WHO Toolkit Qality Right e-Training, který absolvovala většina zdravotnických pracovníků nemocnice, a který je zařazen do adaptačního procesu všech nových zdravotnických zaměstnanců. Každoročně jsou prováděna dotazníková šetření spokojenosti pacientů nemocnice, která jsou zaměřena i na oblast kvality péče z hlediska dodržování lidských práv pacientů. Závěry z těchto šetření se pravidelně zabývá Rada kvality Psychiatrické nemocnice v Opavě.

 

Výkonný výbor pro řízení implementace strategie reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví ČR schválil aktualizaci Transformačního plánu Psychiatrické nemocnice v Opavě, ve kterém jsou plány reformních aktivit nemocnice uvedeny.

 

V souladu s doporučeními Výkonného výboru a v návaznosti na Národní akční plán pro duševní zdraví bude Psychiatrická nemocnice v Opavě:

 • Pokračovat v transformaci péče pro rok 2022 dle dodatku Transformačního plánu v návaznosti na využití stávajících kapacit relevantních služeb a cílený rozvoj sítě služeb v souladu s NAPDZ;
 • Se podílet na rozvoji služeb ve vlastním sociálním prostředí v souladu s NAPDZ;
 • Pokračovat v procesu společného plánování se zástupci kraje a dalšími relevantními subjekty;
 • Pokračovat v procesech vedoucích ke zvyšování kvality poskytované péče, v plnění Plánu kvality a lidských práv, včetně pokračování procesu individuálního plánování s cílem zajištění návazné péče a integrace každého pacienta do přirozeného života;
 • Pokračovat a dále rozvíjet multidisciplinární spolupráci s dalšími relevantními odborníky a pacienty samotnými s cílem pomoci v přesunu hospitalizovaným pacientům do jejich přirozeného prostředí v komunitě. Ukotvit tyto metody práce do procesních standardů PN;
 • Pokračovat v humanizaci poskytované péče, a to jak zlepšováním technického standardu budov nemocnice, tak i snižováním počtu pacientů na jednotlivých léčebných stanicích. Aktivně využívat deeskalačních metod práce s pacienty v krizi a soustavně snižovat četnost používání omezovacích prostředků;
 • Nadále aktivně zapojovat do péče o duševně nemocné jejich rodinné příslušníky a být jim rádcem a oporou při nesnázích, které onemocnění jejich blízkých přináší;
 • Pracovat na využívání ambulantních forem poskytované péče, například ve dvou stávajících denních stacionářích, kde v současnosti je volná kapacita;
 • I nadále poskytovat zdravotní péči pacientům s nařízeným ochranným psychiatrickým ústavním i ambulantním léčením. Je plánována celková rekonstrukce vhodné budovy pro výkon ústavního ochranného léčení, která by měly být zahájena okolo roku 2026;
 • Dále rozvíjet spolupráci se sociálním i školským segmentem, kde tato spolupráce dobře funguje a přináší žádoucí výsledky;
 • Dle aktuálních personálních možností a regionální poptávky navyšovat počet lůžek akutní péče až na prozatím cílový stav 64 lůžek tak, aby nemocnice pokrývala potřeby akutní lůžkové psychiatrické péče pro regiony okresů Opava, Bruntál a Nový Jičín a v lůžkách následné psychiatrické péče celého Moravskoslezského kraje. Pro naplnění tohoto cíle je aktivně připravována výstavba nového pavilonu Akutního příjmu pacientů, který nemocnice naléhavě potřebuje;
 • Nadále rozvíjet provozované sociální služby, které aktivně pomáhají zejména dlouhodobým pacientům nemocnice v návratu do běžného života za zdmi nemocnice a jsou užitečným příkladem dobré praxe;

 

Ke stažení v pdf ZDE.